Search:

Items - SubType - Refined Ore

Name Type TT Info
Adomasite ingotMetal Ingots
1.8000
36
Alferix ingotMetal Ingots
2.8500
91
Alternative IngotMetal Ingots
0.0300
122
Aqeeq IngotMetal Ingots
 
13
Arekite IngotMetal Ingots
0.3000
2
Aumorphite IngotMetal Ingots
 
5
Azzurdite ingotMetal Ingots
3.6000
46
Banite IngotMetal Ingots
0.2400
94
Belkar ingotMetal Ingots
0.0600
149
Blausariam ingotMetal Ingots
0.1200
134
Blues IngotMetal Ingots
0.0600
27
Caldorite ingotMetal Ingots
0.5100
107
Chalinum AlloyMetal Ingots
2.6010
1
Cobalt ingotMetal Ingots
0.6000
51
Cobaltium IngotMetal Ingots
2.0010
4
Copper ingotMetal Ingots
0.4800
119
Cordul IngotMetal Ingots
0.6000
3
Cumbriz ingotMetal Ingots
0.4500
86
Dark Lysterium BarMetal Ingots
0.6300
2
Dianum ingotMetal Ingots
3.7500
60
Durulium ingotMetal Ingots
2.4000
65
Erdorium ingotMetal Ingots
1.2000
116
Erionite IngotMetal Ingots
0.6000
58
Fairuz IngotMetal Ingots
 
6
Folk IngotMetal Ingots
0.0900
15
Frakite IngotMetal Ingots
0.9000
3
Frigulerian DustMetal Ingots
 
1
Frigulite ingotMetal Ingots
0.3600
44
Galaurphite IngotMetal Ingots
14.7353
10
Galvesperdite IngotMetal Ingots
6.3625
5
Ganganite ingotMetal Ingots
0.3600
65
Gazzurdite ingotMetal Ingots
0.7500
132
Glam IngotMetal Ingots
0.1200
7
Gold ingotMetal Ingots
3.0000
75
Grunge IngotMetal Ingots
0.1200
8
Hansidian ingotMetal Ingots
0.0300
7
Hard IngotMetal Ingots
0.1500
29
Hebredite IngotMetal Ingots
0.7500
49
Himi IngotMetal Ingots
0.4200
17
Ignisium IngotMetal Ingots
2.1000
106
Iolite IngotMetal Ingots
0.6000
80
Iridium IngotMetal Ingots
0.1500
7
Iron ingotMetal Ingots
0.3900
136
Jazz IngotMetal Ingots
0.1800
9
Kaisenite IngotMetal Ingots
0.0600
23
Kanerium ingotMetal Ingots
7.5000
34
Kaz IngotMetal Ingots
0.1200
124
Kirtz ingotMetal Ingots
16.8000
7
Langotz ingotMetal Ingots
2.7000
44
Lanorium ingotMetal Ingots
0.6600
32
Leethiz IngotMetal Ingots
 
2
Lidacon IngotMetal Ingots
4.5000
17
Lulu PearlMetal Ingots
 
8
Lysterium IngotMetal Ingots
0.0300
385
Lystionite Steel IngotMetal Ingots
4.0146
20
Maganite ingotMetal Ingots
3.1500
25
Maladrite IngotMetal Ingots
 
16
Maro IngotMetal Ingots
 
9
Megan ingotMetal Ingots
0.5400
110
Melatinum IngotMetal Ingots
 
2
Morpheus ingotMetal Ingots
2.4900
9
Narcanisum ingotMetal Ingots
0.2400
87
Niksarium ingotMetal Ingots
1.9500
41
Nosi IngotMetal Ingots
 
5
Olerin IngotMetal Ingots
 
13
Ospra IngotMetal Ingots
0.0600
88
Petonium ingotMetal Ingots
5.3700
25
Platinum ingotMetal Ingots
9.0000
62
Praetonium IngotMetal Ingots
0.0400
9
Punk IngotMetal Ingots
0.2100
22
Pyrite IngotMetal Ingots
0.6000
31
Qasdeer IngotMetal Ingots
 
15
Quantium ingotMetal Ingots
1.8000
63
Redulite IngotMetal Ingots
6.6000
27
Refined Sorensens StoneMetal Ingots
 
1
Reggea IngotMetal Ingots
0.2400
13
Rugaritz ingotMetal Ingots
4.5000
23
Solares IngotMetal Ingots
 
2
Sothorite IngotMetal Ingots
 
4
Sunburst IngotMetal Ingots
 
13
Techno IngotMetal Ingots
0.3000
10
Telfium IngotMetal Ingots
0.4200
62
Terrudite ingotMetal Ingots
3.3000
52
Tridenite ingotMetal Ingots
6.0000
15
Valurite ingotMetal Ingots
18.0000
31
Veda IngotMetal Ingots
0.1800
91
Vesperdite IngotMetal Ingots
5.4000
23
Wenrex IngotMetal Ingots
0.5100
47
Wiley IngotMetal Ingots
 
1
Xeremite ingotMetal Ingots
12.0000
9
Yashib IngotMetal Ingots
0.6500
12
Yulerium IngotMetal Ingots
1.5000
78
Zanderium IngotMetal Ingots
7.5000
6
Zinc ingotMetal Ingots
0.3000
214
Zircon IngotMetal Ingots
 
22
Zorn Star IngotMetal Ingots
0.0300
37
Zulax IngotMetal Ingots
1.9500
37